1. Společnosti Drutex OKNA s.r.o. (dále jen „prodávající“) poskytuje na plastová okna záruku 5 let. Na okna dřevěná, hliníková a dřevo-hliníková poskytuje 3 roky záruky. Pro ostatní produkty včetně vchodových dveří, stínící techniky, jak i pro doplňkové vybavení výrobků (kliky, madla, samozavírače, zámky, elektrozámky, cylindrické vložky atd.) činí záruční doba 2 roky.
 2. Reklamaci je možno podat písemně na obchodním místě v Třinci nebo taky elektronicky na info@oknapresinternet.cz
 3. Záruční doba začíná plynout s dnem dodání výrobků.
 4. Podmínkou řešení reklamace je plné zaplacení dodaného zboží.
 5. V případě neoprávněné reklamace hradí kupující náklady spojené s výjezdem servisního technika k danému případu.
 6. Montáž je třeba provézt shodně s projektem, montážním návodem a obecnými stavebními zásadami.
 7. Všechny vady vzniklé ve výrobním procesu, nebo vzniklé vinou vady materiálu zahrnutého v záruce budou odstraněny v termínu do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace. U složitějších závad se může tato lhůta prodloužit.
 8. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
  • použitím výrobku za jiným účelem než je jeho určení,
  • nesprávnou nebo neprováděnou údržbou,
  • nesprávnou obsluhou nebo seřízením,
  • působením cizích vlivů (chemické substance, oheň, atp.),
  • konstrukčními změnami a neodbornými opravami,
  • nesprávnou montáží,
  • použitím prvků jiných výrobců na produktech prodávajícího,
  • mechanickým poškozením vzniklým po přejímce zboží,
  • opotřebením součástí,
  • termodynamickými efekty (rošení oken z vnitřní a venkovní strany místnosti),
  • nesprávnou ventilací místnosti,
  • přírodní katastrofou.
 9. Záruka ne nevztahuje na mechanická poškození či prasknutí skel vzniklé v průběhu užívání a vady, které připouští platné stavební normy.
 10. Způsob odstranění vad je v kompetenci prodávajícího.
 11. Kupující je povinen provést množstevní a kvalitativní kontrolu zboží v rozsahu zjevných vad, jež po převzetí zboží již nemohou být důvodem reklamace. Za zjevné vady se považuje neshodnost: rozměrů, členění, barev a mechanické poškození skel nebo profilů typu rysy, škrábance, praskliny atp. V případě zjištění zjevných vad, se kupující, který se přesto rozhodne k montáži takovéhoto výrobků, se současně vzdává práva k reklamaci tohoto výrobků a vymáhání škod způsobených vadou výrobku.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnutí v určení rozsahu zodpovědnosti z titulu vady výrobku, se současným vyjádřením souhlasu předání celé věci k vyřešení nezávislému odborníkovi či institutu odsouhlaseného přes obě strany. Prodávající se zároveň zavazuje respektovat výsledky expertízy vydané k dané věci přičemž náklady spojené z expertízou hradí strana, která je shledána vinnou.
 13. Záruka se vztahuje výhradně na škody vzniklé na předmětu smlouvy. Prodávající nehradí další náklady spojené s vadou výrobku.
 14. Nynější záruka na prodávané zboží nevylučuje, neomezuje ani neodročuje právo kupujícího vynikající při neshodnosti výrobků se smlouvou.