Záruka na plastová okna

1. Společnost DRUTEX jako výrobce plastových oken a dveří, s výjimkou uvedennou v bodě 2 Záručního listu, dává na své výrobky záruku 5 let.

2. Pro vchodové dveře a doplňkové vybavení výrobků jak jsou: rolety, madla, kliky, ventilace, samozavírače, zámky, elektrozámky, cylindrické vložky činí záruční doba 2 roky.

3. Reklamaci je třeba podat písemně v obchodním místě kde byly výrobky DRUTEX zakoupeny.

4. Záruční doba začíná plynout s dnem dodání výrobků.

5. Podmínkou řešení reklamace je plne zaplacení dodaného zboží.

6. V případě neoprávněné reklamace hradí Zákazník náklady spojené s výjezdem servisního technika k danému případu.

7. Montáž je třba provézt shodně s projektem, montážním návodem a obecnými stavebními zásadami.

8. Všechny vady vzniklé ve výrobním procesu, nebo vzniklé vinou vady materiálu zahrnutého v záruce budou odtraněny v termínu do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace. U složitějších závad se může tato lhůta prodloužit.

9. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • použitím výrobku za jiným účelem než je jeho určení,
 • nesprávnou nebo neprováděnou údržbou,
 • nesprávnou obsluhou nebo seřízením,
 • působením cizích vlivů (chemické substance, oheň, atp.),
 • konstrukčními změnami a neodbornými opravami,
 • nesprávnou montáží,
 • použitím prvků jiných výrobců na výrobcích DRUTEX,
 • mechanickým poškozením vzniklým po přejímce zboží,
 • opotřebením součástí,
 • termodynamickými efekty (rošení oken z vnitřní a venkovní strany místnosti),
 • nsprávnou ventilací místnosti,
 • přírodní katastrofou.

10. Záruka ne nevztahuje na mechanická poškození či prasknutí skel vzniklé v průběhu užívání a vady které připouští platné stavební normy.

11. Způsob odstranění vad je v kompetenci společnosti DRUTEX.

12. Odběratel je povinen provézt množstevní a kvalitativní kontrolu zboží v rozahu zjevých vad, jež po převzetí zboží již nemohou být důvodem reklamace. Za zjevné vady se považuje neshodnost: rozměrů, členění, barev a mechanické poškození skel nebo profilů typu rysy, škrábance, praskliny atp.. V případě zjištění zjevných vad, se Odběratel, který se přesto rozhodne k montáži takovéhoto výrobků, se současně vzdává práva k reklamaci tohoto výrobků a vymáhání škod způsobených vadou výrobku.

13. Společnost DRUTEX si vyhrazuje právo rozhodnutí v určení rozsahu zodpovědnosti z titulu vady výrobku, se současným vyjádřením souhlasu předání celé věci k vyřešení nezávislému odborníkovi či institutu odsouhlašeného přez obě strany. Společnost DRUTEX se zároveň zavazuje respektovat výsledky expertýzy vydané k dané věci přičemž náklady spojené z expertýzou hradí strana, která je shledána vinnou.

14. Záruka se vztahuje výhradně na škody vzniklé na předmětu smlouvy. Společnost DRUTEX nehradí další náklady spojené s vadou výrobku.

15. Nynější záruka na prodávané zboží nevylučuje, neomezuje ani neodročuje právo kupujícího vynikající při neshodnosti výrobků se smlouvou.


Nebojíme se
zveřejnit ceny

jen 3 minuty
a vidíte cenu!
Spočítejte si cenu oken