OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Drutex OKNA s.r.o. se sídlem Frýdecká 494, 739 61 Třinec,

identifikační číslo: 26816466, DIČ CZ26816466

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26611 ze dne 8.9.2003

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www. oknapresinternet.cz

+420 731 145 147

info@oknapresinternet.cz

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Drutex OKNA s.r.o., se sídlem Frýdecká 494, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 26816466, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26611 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy produktů obchodní společnosti (dále jen „kupní smlouva“) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – spotřebitelem nebo fyzickou či právnickou osobou - podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www. oknapresinternet.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.      Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a informace o možnostech dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.6.    Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží nebo obdržení služby.

 

 

2.       Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1.      Prodávající sděluje, že

a)    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky),

b)    nepožaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, nebude-li samotným kupujícím stanoveno jinak. Do okamžiku plné úhrady kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

c)    ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH, když Prodávající je plátcem DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

d)    spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání,

d)    v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě (14) čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího;

g)    spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (případ objednávky oken a dveří dle parametrů určených kupujícím),
4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

h)    v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i)     spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j)     smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího;

k)    v případě, že spotřebitel má stížnost, může lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3.       uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, když tato nabídka není závazná. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jsou konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách nebo po dobu uvedenou v kupujícím dokončené cenové nabídce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové stránky, cenová nabídka i objednávka obsahují také informace i o příp. nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1) kupujícím (jméno, příjmení, adresa, email, případně údaje o firmě, IČO/DIČ)

2) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3) způsobu úhrady kupní ceny zboží,

4) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že se nepodaří dodatečně objednávku potvrdit, má se za to, že objednávka nebyla podána.

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce, je smlouva týkající se zboží uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

3.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), jehož číslo bude kupujícímu sděleno v písemném potvrzení objednávky vč. variabilního symbolu pro platbu (vždy v případě, že je požadována záloha);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate; čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému  bankovnictví zadává kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti  ComGate Payments, a.s. a Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup,

 pří převzetí zboží doručovaným na dobírku (vždy v případě úhrady doplatku kupní ceny při převzetí zboží).

4.2.      Prodávající požaduje od kupujícího zálohu na úhradu kupní ceny ve výši závisející na postavení kupujícího. Výše zálohy je vždy uvedena v objednávce a je kupujícímu sdělena ještě před odesláním objednávky. Následně je konkrétní výše zálohy sdělena kupujícímu v písemném potvrzení přijetí objednávky.

4.3.      V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od přijetí potvrzení objednávky kupujícím.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo mu jej předá společně s předáním zboží.

5.       odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, tedy právě v případě tohoto smluvního vztahu, když předmětem kupní smlouvy jsou výrobky vyrobené nebo upravené dle specifikace kupujícího.

5.2.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.3.      Prodávající má zároveň právo od smlouvy odstoupit, nedojde-li k úhradě kupní ceny ve lhůtě 14 od uzavření smlouvy. V takovém případě odstoupení nabývá účinnosti okamžikem uplynutí této lhůty.

5.4.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.       přeprava a dodání zboží

6.1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2.      Délka dodací lhůty závisí na zvoleném druhu zboží, služeb a provedení zálohové platby, je-li záloha stanovena. Dodací lhůta je vymezena v objednávce zboží.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.       Práva z Vadného plnění (reklamační řád)

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3) zboží odpovídá jakostí, vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Projeví-li se u spotřebitele vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí a prodávající dále odpovídá i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která je vymezena podle druhu zboží v písemné objednávce, případně v záručním listu, je-li vydán. Je-li kupujícím podnikatel, pak prodávající odpovídá pouze za vady, které zboží mělo při převzetí. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu neprodleně poté, co jí zjistí.

7.4.      U výrobků které jsou vyrobeny BEZ ZÁRUKY - nemá kupující právo uplatnit právo z vady, když na tyto výrobky se záruka nevztahuje v souladu s § 2167 písm. d) občanského zákoníku, když tyto výrobky jsou vyrobeny mimo přípustné rozměrové rozsahy či technické parametry, a kupující byl předem na absenci práva z vad u těchto výrobků upozorněn (upozornění je vždy na konci specifikace výrobku).

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.7.      Prodávající je povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.8.      Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení a způsobu vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

7.9.      Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

7.10.  Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné.

 

8.       další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@oknapresinternet.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.       ochrana osobních údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), je v případě zakoupení zboží nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

9.3.      Osobní údaje poskytnuté pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, aniž by došlo k uzavření kupní smlouvy, mohou být zpracovávány kupujícím, jako správcem internetových stránek jedině po udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu nutnou ke splnění povinností archivace účetních dokumentů podle účetních zákonů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

9.8.2.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

9.8.3.    má právo,

9.8.4.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.    Doručování

10.1.   Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

11.   ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

11.1.   Označení systémů

systém - kód

systém - název

popis

I5

IGLO 5

PLAST, systém pro okna balkónové dveře

IL

IGLO LIGHT

PLAST, systém pro okna balkónové dveře

IE

IGLO ENERGY

PLAST, systém pro okna balkónové dveře

I5PP

IGLO 5 (přechodový Profil)

PLAST, systém pro balkónové dveře s oboustrannou klikou, nebo otevíravé ven

I5PKPP

IGLO 5 (Pevné Křídlo-Přechodový Profil)

PLAST, systém pro balkónové dveře s oboustrannou klikou, nebo otevíravé ven

I5D

IGLO 5 (dveře)

PLAS, systém pro vchodové dveře

I5PKD

IGLO 5 (Pevné Křídlo-dveře)

PLAS, systém pro vchodové dveře

IED

IGLO ENERGY (dveře)

PLAS, systém pro vchodové dveře

IEFFD

IGLO ENERGY (FF-D)

PLAS, systém pro vchodové dveře

IHS

IGLO - HS

PLAST, systém pro zdvižně posuvné balkónové dveře

SL68

SOFTLINE-68

DŘEVO, systém pro okna balkónové dveře

SL78

SOFTLINE-78

DŘEVO, systém pro okna balkónové dveře

SL88

SOFTLINE-88

DŘEVO, systém pro okna balkónové dveře

SL68D

SOFTLINE-68 (dveře)

DŘEVO, systém pro vchodové dveře

DL68

DUOLINE-68

DŘEVO-HLINÍK, systém pro okna balkónové dveře

DL78

DUOLINE-78

DŘEVO-HLINÍK, systém pro okna balkónové dveře

DL88

DUOLINE-88

DŘEVO-HLINÍK, systém pro okna balkónové dveře

MB45O

MB-45

HLINÍK, systém pro okna balkónové dveře, profily bez tepelné izolace

MB70O

MB-70

HLINÍK, systém pro okna balkónové dveře, profily s tepelnou izolací

MB70HIO

MB-70HI

HLINÍK, systém pro okna balkónové dveře, profily s tepelnou izolací

MB86SIO

MB-86SI

HLINÍK, systém pro okna balkónové dveře, profily s tepelnou izolací

MB45D

MB-45 (dveře)

HLINÍK, systém pro vchodové dveře, profily bez tepelné izolace

MB70D

MB-70 (dveře)

HLINÍK, systém pro vchodové dveře, profily s tepelnou izolací

MB70HID

MB-70HI (dveře)

HLINÍK, systém pro vchodové dveře, profily s tepelnou izolací

MB86SID

MB-86SI (dveře)

HLINÍK, systém pro vchodové dveře, profily s tepelnou izolací

MB77HS

MB-77HS

HLINÍK, systém pro zdvižně posuvné balkónové dveře, profily s tepelnou izolací

MB77HSHI

MB-77HSHI

HLINÍK, systém pro zdvižně posuvné balkónové dveře, profily s tepelnou izolací

11.2.   Maximální plocha 1 prvku konstrukce ≤ 6m2

11.3.   Maximální plocha zasklení

Izolační dvojsklo

P - plocha

skladba

P ≤ 4 m2

4  / 16  / 4

4 m2 < P ≤ 5 m2

4 / 16 / 6  (doporučují se kalená skla  ESG)

5 m2 < P ≤ 6 m2

ESG 6 / 18 / ESG 6

6 m2 < P ≤ 7 m2

ESG 8 / 18 / ESG 8

Izolační trojsklo

P - plocha

skladba

P ≤ 3,5 m2

4 / 12  / 4 / 12 / 4

33.1 / 12 / 4 / 10 / 4

44.4 / 10 / 4 / 8 / 4

3,5 m2 < P ≤ 5 m2

ESG

 

11.4 Výška okenního křídla + 25% = maximální šířka křídla (neplatí pro sklopná křídla)

11.5 Možnost zhotovení vchodových dveří s nadsvětlíky nebo bočními přísvětlími v jednom

rámu:

1.     MB45, MB60, MB70, MB70hi – otevíravé dovnitř, otevíravé ven

2.     IGLO5, IGLO ENERGY– otevíravé dovnitř (v případě bočního přísvětlí nutno připočítat dolní slícování profilů)

3.     Softline – nelze

11.6 Ve vícedílných oknech připouštíme montáž 1-ho křídla na sloupku

11.7 Minimální rádius (poloměr)

IGLO 5, IGLO Light 

rám = 360mm; rám + křídlo = 410mm* (bílý profil)

rám = 390mm; rám+křídlo  = 460mm* (profil s renolitovou fólii)

* - půlkruhové křídlo - 500mm

IGLO ENERGY 

rám = 600mm; rám + křídlo = 650mm* (bílý profil)

Softline, 68, 78, 88

rám = 275mm; rám + křídlo = 325mm

 

 

 

11.8 Minimální úhly

IGLO 5, IGLO LIGHT

 

 

 

 

Minimální úhel svařování pro (Pevné).

Minimální úhel svařování pro pevné křídlo.

Minimální úhel svařování pro otvíravé křídlo..

 

IGLO ENERGY

 

 

 

 

Minimální úhel svařování pro (Pevné).

Minimální úhel svařování pro pevné křídlo.

Minimální úhel svařování pro otvíravé křídlo..

 

11.9 Výšky klik (okna, balkónové dveře)

 

PLAST

 

DŘEVO

 

ALU

IGLO 5, IGLO LIGHT, IGLO ENERGY

 

 

Softline 68

 

MB45, MB70, MB70HI, MB86SI

Výška křídla (od - do)

Výška kliky od spodní hrany křídla

 

Výška křídla (od - do)

Výška kliky od spodní hrany křídla

 

Výška křídla (od - do)

Výška kliky od spodní hrany křídla

315-470

145*

 

430-558

143*

 

491-698

208*

471-700

210*

 

559-788

208*

 

699-876

318*

701-880

320*

 

789-968

318*

 

877-1126

418

881-1130

420

 

969-1218

418

 

1127-1376

518

1131-1380

520

 

1219-1468

518

 

1377-1626

618

1381-1630

620

 

1469-1718

618

 

1627-1736

718

1631-1740

720

 

1719-1828

718

 

1737-1986

1068

1741-1790

720

 

1829-

1068

 

1987-2236

1068

1791-1990

1070

 

* bez zvedače křídla

 

* bez zvedače křídla

1991-2240

1070

 

 

 

 

 

 

2241-2490

1070

 

 

 

 

 

 

* bez zvedače křídla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 Přípustné rozměry výrobků DRUTEX

 

Jednokřídlá okna

 

IGLO 5

IGLO LIGHT

IGLO ENERGY

 

 

 

 

 

 

 

 

Šířka do:

výška do:

 

 

(dle nákresu)

 

Jednokřídlá okna

 

IGLO 5

IGLO LIGHT

IGLO ENERGY

 (platí pro výrobkyv polepu)

 

 

 

 

 

 

 

Šířka do:

výška do:

 

 

(dle nákresu)

 

Jednokřídlá okna

 

Softline

68, 78, 88

Duoline

68, 78, 88

 

 

 

 

 

 

 

Šířka do:

výška do:

 

 

(dle nákresu)

 

 

 

TYP OKNA

IGLO 5

IGLO LIGHT

IGLO ENERGY

 

IGLO 5

IGLO LIGHT

IGLO ENERGY

 (platí pro výrobky v polepu)

Softline-68, 78, 88

Duoline-68, 78, 88

 

Dvoukřídlá okna

 

 

 

 

šířka  do

výška do

 

2800

1700

 

 max šířka podělu            = 1400mm

 

2500

1500

 

max šířka podělu            = 1300mm

 

2400

1700

 

max šířka podělu            = 1300mm

 

 

Trojkřídlá okna

 

 

 

šířka  do

výška do

 

3500

1700

 

 max šířka podělu            = 1400mm pro krajní křídla, a 1300mm pro prostřední křídlo

 

 

3000

1500

 

max šířka podělu            = 1300mm pro krajní křídla, a 1200mm pro prostřední křídlo

 

2700

1700

 

max šířka podělu            = 1300mm pro krajní křídla, a 1200mm pro prostřední křídlo

 

 

 

Balkónové dveře – jednokřídlé s příčkou

 

 

šířka  do

výška do

 

šířka  do

výška do

 

 

1100

2400

 

1100¸1200

2200

 

 

1000

2300

 

 

 

 

1000

2400

 

1050¸1100

2200

 

 

 

Balkónové dveře – jednokřídlé bez příčky

(standardní zasklení)

 

 

 

 

 

šířka  do

výška do

 

 

 

1000

2200

 

 

 

900

2200

 

 

 

 

900

2200

 

 

 

 

 

TYP OKNA

IGLO 5

IGLO LIGHT

IGLO ENERGY

 

IGLO 5

IGLO LIGHT

IGLO ENERGY

 (platí pro výrobky v polepu)

Softline-68, 78, 88

Duoline-68, 78, 88

 

 

Balkónové dveře – dvoukřídlé s příčkou

 

 

 

 

šířka  do

výška do

 

šířka  do

výška do

 

 

2100

2400

 

2100¸2300

2200

 

 

2000

2300

 

 

 

 

1900

2400

 

1900¸2100

2200

 


Balkónové dveře – dvoukřídlé bez příčky

(standardní zasklení)

 

 

 

 

 

šířka  do

výška do

 

 

 

2000

2200

 

 

 

1800

2200

 

 

 

1700

2200

 

Terasové dveře bez příčky

(symetrické dělení, max. plocha 6m2 )

 

 

 

šířka  do

výška do

 

 

2600

2250

 

 

2600

2250

 

 

2600

2250

Minimální rozměr Š=1480; V=700

 

Terasové dveře bez s příčkou

(symetrické dělení, max. plocha 6m2 )

 

 

 

 

šířka  do

výška do

 

 

2550

2400

 

 

2550

2400

 

 

2550

2400

Minimální rozměr Š=1480; V=700

 

 

 

 

 

 

 

TYP OKNA

IGLO 5

IGLO LIGHT

IGLO ENERGY

 

IGLO 5

IGLO LIGHT

IGLO ENERGY

 (platí pro výrobky v polepu)

Softline-68, 78, 88

Duoline-68, 78, 88

 

Sklopné okno –jednokřídlé s klikou

U šířky nad 1465mm doporučujeme vybavit okno pákovým ovládačem GEZE OL90

 

 

 

šířka  do

výška do

 

1465

1000

 

 

1465

1000

 

1465

1000

 

11.11 Použití pákového ovládače GEZE OL90 (rameno do 3 m)

 

 

výška do

 

1000

1000

1000

šířka  do

 

1000

1800

2400

počet nůžek

 

1

2

3

 

11.12 Minimální rozměry oken - (rozměr od rámu na střed sloupku a od rámu k rámu) – Rozměry neplatí pro bezpečnostní kování MACO.

 

Ø  Nejmenší pevná okna

IGLO 5, IGLO LIGHT

Softline-68, 78, 88

 

 

 

 

 

šířka - 350; výška - 210

 

Šířka - 380; výška - 380

 

šířka - 330; výška.- 350

šířka - 410; výška - 430

IGLO ENERGY

 

 

 

 

 

šířka - 380; výška - 250

 

Šířka - 380; výška - 380

 

 

11.13 Nejužší jednokřídlá okna

IGLO 5, IGLO LIGHT.

 

 

 

 

 

 

šířka - 360; výška - 455

šířka - 445; výška. -55

s mikroventilací

šířka - 415; výška - 455

bez mikroventilace – bez záruky

(okno je příliš lehké, může se zavřít pouhým průvanem)

šířka - 455; výška.- 360

 

IGLO ENERGY

 

 

 

 

 

šířka - 450; výška - 450

šířka - 450; výška. - 480

šířka - 470; výška - 450

 

Softline-68, 78, 88

 

 

 

 

 

šířka - 420; výška - 450

šířka - 450; výška - 450

s mikroventilací

šířka - 410; výška - 450

bez mikroventilace – bez záruky záruky (okno je příliš lehké, může se zavřít pouhým průvanem)

šířka - 530; výška.- 430

 

 

11.14 Nejnižší jednokřídlá okna

IGLO 5, IGLO LIGHT.

 

 

 

 

 

šířka - 420; výška - 395

bez záruky

šířka - 495; výška. - 395

šířka - 465; výška - 395

bez mikroventilace – bez záruky záruky (okno je příliš lehké, může se zavřít pouhým průvanem)

šířka - 495; výška - 395

s mikroventilací

Softline-68, 78, 88

 

 

šířka - 420; výška - 430

šířka - 450; výška - 430

 

11.15Nejužší poděl na střed sloupku ve dvoukřídlém okně – PEVNÝ SLOUPEK

IGLO 5, IGLO LIGHT.

 

 

 

šířka menšího křídla - 415; výška - 455

s mikroventilací

šířka menšího křídla - 385; výška - 455

 bez mikroventilace

šířka menšího křídla - 335; výška - 455

 

IGLO ENERGY

 

 

šířka menšího křídla - 425; výška - 480

 

Softline-68, 78, 88

 

 

 

šířka menšího křídla - 440; výška - 480

s mikroventilací

šířka menšího křídla - 415; výška - 480

bez mikroventilace

šířka menšího křídla - 410; výška - 480

 

11.16 Nejužší poděl na střed sloupku ve dvoukřídlém okně – POHYBLIVÝ SLOUPEK

 

IGLO 5, IGLO LIGHT.

 

 

 

šířka menšího křídla - 460; výška - 455

s mikroventilací

šířka menšího křídla - 430; výška - 455

 bez mikroventilace

šířka menšího křídla - 335; výška - 455

 

IGLO ENERGY

 

 

šířka menšího křídla - 450; výška - 480

 

 

Softline-68, 78, 88

 

 

 

šířka menšího křídla - 430; výška - 580

s mikroventilací

šířka menšího křídla - 405; výška. - 580

bez mikroventilace

šířka menšího křídla - 400; výška - 580

 

 

 

 

 

 

11.17 Maximální rozměry vchodových dveří

IGLO 5, IGLO ENERGY

Dle nákresu

Pozor:

Přípustná šířka dvoukřídlých dveří činí 2200mm; aktivní křídlo širší od pasivního, ale ne větší než je uvedeno na nákresu.

 

Softline-68

Dle nákresu

Pozor:

Přípustná šířka dvoukřídlých dveří činí 2200mm; aktivní křídlo širší od pasivního, ale ne větší než je uvedeno na nákresu.

 

 MB70, MB70Hi, MB86SI

Dle nákresu

Pozor:

Přípustná šířka dvoukřídlých dveří činí 2200mm; aktivní křídlo širší od pasivního, ale ne větší než je uvedeno na nákresu.

MB45

Dle nákresu

Pozor:

Přípustná šířka dvoukřídlých dveří činí 2100mm; aktivní křídlo širší od pasivního, ale ne větší než je uvedeno na nákresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.18 Minimální poděly výrobků (prvky v „jednom rámu” – rozměr od hrany rámu na střed sloupku)

 

IGLO 5, IGLO ENERGY dveře otevíravé:

Ø  ven

Ø  dovnitř

 

 

MB70, MB70Hi, MB86SI

dveře otevíravé:

Ø  ven

Ø  dovnitř

 

 

MB45  dveře otevíravé:

Ø  dovnitř

 

 

 

MB 45 dveře otevíravé:

Ø  ven

 

 

 

MB70, MB70Hi, MB86SI

 dveře otevíravé:

Ø  dovnitř

 

 

 

MB70, MB70Hi, MB86SI dveře otevíravé:

Ø  ven

 

 

11.19 Určení průchozí šířky vchodových dveří ze systému IGLO 5

IGLO 5– jednokřídlé

IGLO 5– dvoukřídlé

Dveře otevíravé ven.

Dveře otevíravé ven.

Dveře otevíravé dovnitř.

Dveře otevíravé dovnitř.

 

11.20 Určení průchozí šířky vchodových dveří ze systému Softline-68

 

Softline-68 – jednokřídlé

Softline-68 – dvoukřídlé

Dveře otevíravé ven.

Dveře otevíravé ven.

Dveře otevíravé dovnitř.

Dveře otevíravé dovnitř.

 

11.21 Určení průchozí šířky pro dveře ze systémů MB s cílem získat průchozí světlost v různých typech zástavby.

 

Dveře MB45 – jednokřídlé.

Dveře MB45 – dvoukřídlé.

Varianta 1 – dveře v individuální zástavbě otevíravé dovnitř i ven.

Varianta 1 – dveře v individuální zástavbě oitevíravé dovnitř i ven.

Varianta 2 – dveře otevíravé dovnitř s nadsvětlíkem.

Varianta 2 – dveře otevíravé dovnitř s nadsvětlíkem.

Varianta 3 – dveře otevíravé ven s nadsvětlíkem.

Varianta 3 – dveře otevíravé ven s nadsvětlíkem.

Varianta 4 – dveře otevíravé dovnitř s bočním přísvětlím z jedné strany.

Varianta 4 – dveře otevíravé dovnitř s  bočním přísvětlím u pasivního křídla.

Varianta 5 – dveře otevíravé ven s bočním přísvětlím z jedné strany.

Varianta 5 – dveře otevíravé ven s  bočním přísvětlím u pasivního křídla.

Varianta 6 –dveře otevíravé dovnitř s bočním oboustranným přísvětlím.

Varianta 6 – dveře otevíravé dovnitř s bočním přísvětlím u aktivního křídla nebo s oboustranným přísvětlím.

Varianta 7 – dveře otevíravé ven s bočním oboustranným přísvětlím.

Varianta 7 – dveře otevíravé ven s bočním přísvětlím u aktivního křídla nebo s oboustranným přísvětlím.

 

 

Dveře MB70, MB70hi – jednokřídlé

Dveře MB70, MB70hi – dvoukřídlé

Varianta 1 – dveře v individuální zástavbě otevíravé dovnitř i ven.

Varianta 1 – dveře v individuální zástavbě otevíravé dovnitř i ven.

Varianta 2 – dveře otevíravé dovnitř s nadsvětlíkem.

Varianta 2 – dveře otevíravé dovnitř s nadsvětlíkem.

Varianta 3 – dveře otevíravé ven s nadsvětlíkem.

Varianta 3 – dveře otevíravé ven s nadsvětlíkem.

Varianta 4 – dveře otevíravé dovnitř s bočním přísvětlím z jedné strany.

Varianta 4 – dveře otevíravé dovnitř s  bočním přísvětlím u pasivního křídla.

Varianta 5 – dveře otevíravé ven s bočním přísvětlím z jedné strany.

Varianta 5 – dveře otevíravé ven s  bočním přísvětlím u pasivního křídla.

Varianta 6 –dveře otevíravé dovnitř s bočním oboustranným přísvětlím.

Varianta 6 – dveře otevíravé dovnitř s bočním přísvětlím u aktivního křídla nebo s oboustranným přísvětlím..

Varianta 7 – dveře otevíravé ven  s bočním oboustranným přísvětlím.

Varianta 7 – dveře otevíravé ven s bočním přísvětlím u aktivního křídla nebo s oboustranným přísvětlím..

 

12.    závĚrečná ustanovení

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.   Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Drutex OKNA s.r.o., se sídlem Frýdecká 494, 739 61 Třinec, adresa elektronické pošty info@oknapresinternet.cz, telefon +420 731 145 147.

 

 

12.6.   Rozhodné právní předpisy jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tzv. GDPR.  

12.7.   Na základě novely zákona o ochranně spotřebitele evidované pod číslem 378/2015 Sb. Informujeme, že spotřebitelské spory, které se nepodaří vyřešit mezi kupujícím a prodejcem ke spokojenosti kupujícího, mohou být na základě žádosti kupujícího posouzeny mimosoudně Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz) jakožto zákonem určeným subjektem. Podnět k České obchodní inspekci podává kupující. Česká obchodní inspekce na základě dodaných podkladů předloží nezávislý a nezávazný odborný posudek. Další možnou platformou pro podání podnětu je webová aplikace ODR, kterou naleznete na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

V Třinci dne 27.6.2019 

Obchodní podmínky ke stažení


Nebojíme se
zveřejnit ceny

jen 3 minuty
a vidíte cenu!
Spočítejte si cenu oken