VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o. , ul. Frýdecká 494, 739 61 Třinec,
IČ: 26816466, DIČ: CZ26816466, tel.: 558 320 067, fax: 558 320 088,
Registrace: OR, vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26611.
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Třinec, číslo účtu: 185274410/0300

I.Obecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky dodávek výrobků oken, dveří a výkladců a jejich montáže obchodní společnosti DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o., (dále jen „Zhotovitel“). VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem, nebo kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. VOP jsou vydány Zhotovitelem s účinností od 1.1.2013 ve smyslu zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

2. Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím/zhotovitelem na straně jedné a kupujícím/objednatelem na straně druhé je výroba a dodávka (prodej zboží) , resp. výroba, dodávka a montáž zboží ( zhotovení díla) v provedení jak je specifikováno v Zakázce, jež je nedílnou součástí: Návrhu kupní smlouvy, Návrhu smlouvy o dílo, Cenové nabídky - návrhu kupní smlouvy, Cenové nabídky - návrhu smlouvy o dílo, a jejích dodatků.

3. Objednatelem nebo zplnomocněným zástupcem objednatele je taková osoba, která jedná se zhotovitelem, je uvedená a podepsaná na Smlouvě o dílo, Cenové nabídce a je též kompetentní k zaplacení kupní ceny nebo ceny díla formou uvedenou ve smlouvě.

4. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu se zhotovitelem, zejména že má právní subjektivitu, resp. je plně způsobilý k právním úkonům, a že má finanční prostředky k úhradě sjednané ceny díla.

5. Cenové rozpočty jsou uváděný po odečtení platných akčních slev. Rrozměry, provedení a počet kusů, jakož i specifikace výrobků, doplňků, příslušenství a prací v ní uvedené jsou přesné a výrobní.

6. Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných společností DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o., všem jejím zákazníkům se řídí příslušným ustanovením zákona č. 40/1964 sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona513/1991 sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a u zákazníků – spotřebitelů i zákonem o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Z.č. / 634/92 Sb.

7. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je k dispozici, v tištěné podobě, v sídle firmy DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o., a v elektronické podobě na www.oknapresinternet.cz.

8. Pokud je dále v těchto VOP uvedeno smlouva o dílo, zhotovitel, objednatel, pak analogicky se následující ustanovení použijí i na kupní smlouvu a vztah prodávajícího a kupujícího, není li dále uvedeno jinak, cenou díla se pak rozumí i kupní cena.

II. Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o dílo

9. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v okamžiku:

a) objednáním zboží kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím,

b) odesláním cenové nabídky- návrhu kupní smlouvy kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím.

Uzavřením kupní smlouvy vznikají prodávajícímu a kupujícímu práva a povinnosti plynoucí z daného smluvního vztahu.

10. K uzavření smlouvy o mezi zhotovitelem a objednatelem dochází v okamžiku:

a) objednáním realizace díla kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím,

b) objednáním realizace díla odesláním cenové nabídky- návrhu smlouvy o dílo kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím.

Uzavřením smlouvy o vznikají zhotoviteli a objednateli práva a povinnosti plynoucí z daného smluvního vztahu.

11. Zhotovitel je povinen provést sjednané dílo na svůj náklad ve sjednané době. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele (vyšší moc apod.), nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany objednatele, v důsledku kterých se stane provedení díla dočasně nemožné, prodlužuje se termín provedení díla o toto období. V případě, že si objednatel dodatečně po uzavření smlouvy objedná jakoukoli změnu, úpravu či rozšíření díla, smluvní strany o této skutečnosti sepíší změnový list. V případě, že se objednatel nedohodne s Zhotovitelem na podmínkách změnového listu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Oběma stranami potvrzený změnový list se stává nedílnou součástí smlouvy, který ji v příslušném ujednání nahrazuje či doplňuje.

12. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny , ledaže by se k jejich plnění výslovně písemně zavázal.

13. Vlastnické právo k předmětu díla nebo předmětu koupě nabývá objednatel/kupující až úplným uhrazením celkové ceny díla nebo kupní ceny.

14. Objednatel odesláním Návrhu kupní smlouvy, Návrhu smlouvy o dílo, Cenové nabídky - návrhu kupní smlouvy, Cenové nabídky - návrhu smlouvy o dílo, potvrzuje, že obsah včetně členění a způsob otevírání pečlivě zkontroloval a tyto souhlasí.

III.Změny v dokumentech

15. Změnu údajů předmětu plnění uvedených v Návrhu kupní smlouvy, Návrhu smlouvy o dílo, Cenové nabídce - návrhu kupní smlouvy, Cenové nabídce - návrhu smlouvy o dílo, je možno provést ze strany objednatele do zadání zakázky do výroby. Veškeré požadavky neuvedené a neodsouhlasené ve Smlouvě o dílo a dalších dokumentech nemusejí být zhotovitelem akceptovány.

16. Poplatek za provedení změny údajů činí 750,- Kč bez DPH.

17. Dnem zadání zakázky do výroby je první den následujícího týdne po obdržení objednávky. Změny jsou proto možné pouze do posledního pracovního dne předchozího týdne, do 12:00 hodin.
18. Veškeré požadované změny v Návrhu kupní smlouvy, Návrhu smlouvy o dílo, Cenové nabídce - návrhu kupní smlouvy, Cenové nabídce - návrhu smlouvy o dílo musí být písemnou formou a odsouhlaseny oběma stranami.
19. Na základě odsouhlasených změn je oprávněn zhotovitel/prodávající jednostranným písemným prohlášením prodloužit termín dodání uvedený ve Smlouvách .
20. Objednatel/kupující je povinen plně uhradit navýšení ceny díla na základě jím požadovaných změn. V případě snížení ceny na základě změn požadovaných objednatelem se sníží i smluvní cena díla/kupní cena.
21. Při uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo platí VOP, se kterými byl před podpisem objednatel seznámen a změny těchto VOP v průběhu realizace zakázky nejsou možné.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy a od smlouvy o dílo

22. Odstoupení od Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo ze strany kupujícího/objednatele musí být zhotoviteli oznámeno písemně na jeho adresu DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o. , ul. Frýdecká 494, 739 61 Třinec, doporučeným dopisem s uvedením důvodů odstoupení. Objednatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo pouze z důvodů, které stanoví zákon a tyto VOP. V případě platného odstoupení od smlouvy jsou si strany povinny vzájemně vydat, co na základě takové smlouvy nabyly.
23. Odstoupení od od Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele musí být kupujícímu/objednateli oznámeno písemně doporučeným dopisem na adresu kupujícího/objednatele uvedenou ve Smlouvě o dílo s uvedením důvodu odstoupení. Prodávající/Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze z důvodů, které stanoví zákon a tyto VOP. Prodávající/Zhotovitel v případě platného odstoupení od uzavřená Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo je oprávněn započíst na již provedené plnění, objednatelem poskytnuté peněžité plnění (zálohu).
24. V případě, že je smluvní stranou občan – spotřebitel a pokud byla Kupní smlouva/Smlouvy o dílo uzavřena mimo řádnou provozovnu zhotovitele, má objednatel právo písemně odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu podle § 57 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Odstoupení musí být doručeno společnosti jeho DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o. , ul. Frýdecká 494, 739 61 Třinec.

V.Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

25. Objednatel pro Zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:

a) uvolnění všech pracovních ploch kde bude prováděno dílo, které je předmětem této smlouvy a odstranění překážek, které by bránily přístupu k těmto plochám; b) bezplatný odběr elektrické energie a vody; c) vstup pro Zhotovitele do míst k provádění díla; d) zajištění vjezdu a parkování montážních vozidel Zhotovitele na místě montáže, povolení k vjezdu a parkování v pěší, lázeňské nebo jiné zóně.

26. Zhotovitel je povinen, jak ve vnitřním prostoru objektu objednatele, tak i vně tohoto objektu, dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla.

27. V případě, že není možné z důvodu nadměrných rozměrů složit zboží na místě stavby bez speciálních dopravních či manipulačních prostředků (jeřáb ), je povinen kupující/objednatel po dohodě s prodávájícím/uhotovitelem toto přepravení zajistit na vlastní náklady.

28. Objednatel se zavazuje při zaslání v Návrhu kupní smlouvy, Návrhu smlouvy o dílo, Cenové nabídy - návrhu kupní smlouvy, Cenové nabídy - návrhu smlouvy o dílo informovat zhotovitele o výskytu a druhu plynových spotřebičů v prostorech do kterých má Zhotovitel dle požadavku objednatele dodat a namontovat stavební otvorové výplně. Neposkytne – li objednatel Zhotoviteli tuto informaci nejpozději do jednoho (1) týdne od podpisu smlouvy, neodpovídá Zhotovitel za jakoukoli škodu, která objednateli vznikne z důvodu nesplnění limitů přívodu spalného vzduchu k plynovým spotřebičům, nebo minimálního objemu místnosti dle aktuálního znění normy TPG 70401.

VI.Zaměření:

29. V případě objednávek bez montážních prací (kupní smlouva) provádí zaměření skutečných rozměrů výrobků kupující. Nese tím zodpovědnost za rozměry, barvy, typy, členění a počty výrobků. V případě, že zaměření nerozumí, přizve si vlastní stavební dozor, architekta, nebo jiného odpovědného zástupce.

30. V případě objednávek včetně montážních prací (smlouva o dílo) provádí zaměření skutečných rozměrů výrobků na realizované stavbě zhotovitel, pomocí specializovaných externích montážních skupin. Objednatel bude akceptovat toto zaměření a potvrdí svůj souhlas v zaměřovacím protokolu při zaměření. Objednatel tímto garantuje požadovaný typ výrobku, provedení příček, smysl otvírání, sladěnost v sestavě a změnu typu skleněné výplně. Zhotovitel garantuje rozměry výrobků.

31. V případě kdy nedojde k provedení díla z důvodů na straně objednatele, Objednatel se zavazuje, uhradit účelně vynaložené náklady zhotovitele, které jsou vynaložené na zaměření,.

32. U rekonstrukcí se doporučuje zapustit rám okna ( měřeno z extrierové strany) za ostění 10 – 40 mm. Případné dohody mezi objednatelem a Zhotovitelem o dalších úpravách stavebních otvorů po zaměření musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma stranami. Objednatel je povinen pro zaměření vynést u každého stavebního otvoru (zejména u dveří) srovnávací výškovou úroveň (váhorys = 1000 mm nad úrovní čisté podlahy). Pro montáž HS portálu ( zdvižně - posuvné dveře ) je zejména důležité, aby pod práhem rámu byl pevný základ.

33. Nová dodávaná okna a dveře mají zpravidla širší rámy a křídla než původní dřevěná, plastová, kovová okna a dveře, čímž může dojít ke zmenšení prosklené plochy, k optickému zmenšení okna a ke zmenšení průchodu dveří oproti původním.

34. Rozměry plastových oken a dveří, balkonových dveří s nízkým AL práhem uvedených jsou udávány bez podkladového profilu.

35. U výměny oken a dveří které se zaměřují do původní fasády mohou mít okna mebo dveře vedle sebe a nad sebou jiné rozměry nebo mohou být usazeny v jiných výškách. Vždy záleží na původních otvorech a zabudování původních oken a stávající fasádě. Pokud s tímto objednatel nesouhlasí, musí stará okna a dveře sám vybourat, připravit všechny otvory pro nové otvorové výplně podle dohody se zaměřovacím technikem. Veškeré úpravy musí být provedeny do příjezdu montážních skupin Zhotovitele.

VII. Specifikace výrobků:

36. Profily: Plastové profily GL SYSTEM vyráběné moderní metodou bez použití olova, s tloušťkou stěny dle třídy A podle ČSN EN 12608. Série IGLO 5 v provedení: 5 komorové křídlo Classic, nebo 6-ti komorové křídlo Ronde. Série IGLO ENERGY v provedení: 7 komorové křídlo Classic, nebo 8-mi komorové křídlo Ronde. Profily jsou buď v zářivě bílé barvě, nebo různých odstínech imitací dřeva. Profily jsou vyztuženy žárově zinkovanou ocelovou výztuhou, u série ENERGY volitelně teplou výztuhou FIBERGLAS.

37. Těsnění: Barva těsnění je standardně černá, volitelně v šedé barvě. Lze zvolit barvu těsnění jak z vnitřní tak i z venkovní strany okna či dveří.

38. Zasklení: U série IGLO 5 je v základu použito izolační dvojsklo s tepelným koeficientem Ug= 1,0 W/m2K, příplatkově lze zvolit izolační trojsklo Ug= 0,7 W/m2K . U série ENRGY je standardně použité izolační trojsklo s tepelným koeficientem Ug= 0,5 W/m2K, příplatkově lze zvolit izolační čtyřsklo Ug= 0,3 W/m2K. Individuálně lze zvolit dále skla ornamentní, bezpečnostní či reflexní.

39. Kování: okna a dveře jsou vybavená celoobvodovým kováním MACO-MULTIMATIC. V základní ceně kování u otevíravo-sklopných křídel je mikroventilace zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. U oken sklopných či otevíravých mikroventilaci nedodáváme. U všech balkónových dveří je standardně balkónová aretace a madélko pro snadné ovládání. Okenní křídla jsou ovládané vícepolohovou klikou a jsou osazena vždy dvěma bezpečnostními uzávěry. Všechny dodávané kliky jsou kovové, u oken v bílé barvě jsou standardně kliky bílé, u oken s vnitřní imitaci dřeva jsou standardně kliky bronzové. Vchodové dveře: 3 dveřní závěsy, 3-bodový zámek,  bezpečnostní štítek kování.

Přesná specifikace je uvedená u každé jednotlivé pozice.

40. Výrobky a jejich části se vyrábí a dodávají podle technických dokumentací, standardů a výrobních možností Zhotovitele nebo jeho Zhotovitelů. Technické dokumentace jsou k dispozici na pobočce Zhotovitele. Objednatel byl seznámen s deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla, která je stanovena metodou měřením nebo výpočtem na zkušebním vzorku okna. U menších rozměrů a jiného členění může být tato hodnota součinitele až o 0,3 W/m2K vyšší. Norma ČSN 73 0540 – 2 umožňuje pro stanovení součinitele prostupu tepla oknem používat metodu měření i výpočtu. Výsledné hodnoty dle metody se mohou lišit až o 0,3 W/m2K.

VIII. Specifikace doplňků:

41. Montážní plechy pro montáž oken upevněním do vnější drážky okenního rámu a následně spojením přez šroub do stěny.

42. Doplňkové sklo:

Ornamentní sklo je ploché sklo, které je jednostranně vzorované při zachování optimální světelné propustnosti. Své uplatnění najde všude tam, kde je zapotřebí vyloučit úplnou průhlednost a navodit pocit soukromí. V nabídce jsou druhy: kůra, činičila, silvit, cathedral, delta.

Jenostranně bezpečnostní sklo je ploché sklo, kde je jedna tabule skla spojená bezpečnostní folii Connex. Větší tloušťka bezpečnostního skla zvyšuje protihlukové vlastnosti izolačního dvojskla či trojskla.

Oboustranně bezpečnostní sklo má obě vnější tabule skla spojené bezpečnostní fólii Connex. Větší tloušťka bezpečnostního skla zvyšuje protihlukové vlastnosti izolačního dvojskla či trojskla.

Zrcadlové sklo je ploché sklo, s nanesenou vrstvou kovových prvků v odstínu hnědý nebo modrý (tzv. reflexní povlak), která je schopna omezovat množství světla prostupujícího do místnosti až o 80 %.

PVC panel , dolní 1/3 používá se pro spodní část balkónových dveří místo skla. Lepený vícevrstvý sendvič z několika druhů materiálů: vnější pohledovou část tvoří dvě vakuově tvářené hladké desky (každá o síle 2,0 mm) ze speciálního materiálu ABS/PMMA resp. ABS, jehož vnitřní vrstvou je ABS a vnější vrstvou akrylát (PMMA), nebo dekorativní fólie. Tento materiál je vysoce odolný vůči vnějším mechanickým a atmosférickým vlivům a je barevně (UV) stabilní. Izolační jádro výplně vyrobeno z extrudovaného polystyrenu (XPS), tj. materiálu, který je lehký, nepodléhá vlivům stárnutí a zajišťuje výplním vysokou izolační schopnost.

43. Vnitřní parapet: PVC parapety Deceuninck NOVASIL, odolné proti slunečnímu záření a UV paprskům. Včetně bočních plastových krytek. Specifikace u jednotlivých u položek

44. Vnější parpet:

Pozink ohýbaný z ohýbaného pozinkovaného FeZn plechu, povrchová úprava prášková vypalovací barva. Včetně bočních plastových krytek. Specifikace u jednotlivých položek.

Hliníkový ohýbaný z ohýbaného hliníkového plechu z polyestrovým povlakem, povrchová úprava prášková vypalovací barva. Včetně bočních plastových krytek. Specifikace u jednotlivých položek.

Hliníkový tažený tažený hliníkový profil, povrchová úprava prášková vypalovací barva nebo eloxování. Včetně bočních plastových krytek. Specifikace u jednotlivých položek.

45. Žaluzie: isoline Prim s jemným obloukovým designem krycí lišty. Ovládaná řetízkem. Provedení celostín. Specifikace u jednotlivých položek.

46. Sítě proti hmyzu:

Okenní sítě: hliníkový profil ráměčku, síť vyrobená ze skelného vlákna potaženého plastem, uchycení pomocí otočného držáku. Specifikace u jednotlivých položek.

dveřní sítě: hliníkový profil ráměčku, síť vyrobená ze skelného vlákna potaženého plastem, uchycení pomocí pantů a magnetů. Specifikace u jednotlivých položek.


IX.Přípustné rozměry výrobků série IGLO 5:

47. Maximální plocha 1 prvku konstrukce ≤ 6m2

48. Maximální plocha zasklení: ≤ 3,0m2 (4/16/4) ; ≤ 3,5m2 (6/18/4) ; ≤ 4,0m2 (6/18/8)

49. Výška okenního křídla + 25% = maximální šířka křídla (neplatí pro sklopná křídla)

50. Výšky klik

386-546

547-736

737-916

917-1116

1117-1366

1367-1616

1617-1866

1867-2216

2217-2466


Číslo rozvory

IGLO 5

Vnější rozměr okna (výška)

Výška kliky od spodní hrany okna

00*

178

0*

228

1*

358

2

458

3

558

4

658

5

758

6

1108

7

1108

* - Bez zvedače křídla

Pozor: V oknech s výškou přesahující 1700mm prosím uveďte číslo rozvory.


51. Maximální rozměry oken a balkónových dveří:

TYP OKNA

IGLO 5 (barva bílá)


IGLO 5

(platí pro výrobky v polepu)


Jednokřídlá okna
dle nákresuDvoukřídlá okna

šířka do

výška do


2800

1700

max šířka podělu = 1400mm


2500

1500

max šířka podělu = 1300mm


Trojkřídlá oknašířka do

výška do


3500

1700

max šířka podělu = 1400mm pro krajní křídla, a 1300mm pro prostřední křídlo3000

1500

max šířka podělu = 1300mm pro krajní křídla, a 1200mm pro prostřední křídlo
Balkónové dveře – jednokřídlé s příčkou


šířka do

výška do


šířka do

výška do


1100

2400


11001200

2200


1000

2300

TYP OKNA

IGLO 5 (barva bílá)


IGLO 5

(platí pro výrobky v polepu)
Balkónové dveře – jednokřídlé bez příčky

(standardní zasklení)


šířka do

výška do
1000

2200
900

2200
Balkónové dveře – dvoukřídlé s příčkou

šířka do

výška do


šířka do

výška do2100

2400


21002300

22002000

2300
Balkónové dveře – dvoukřídlé bez příčky

(standardní zasklení)


šířka do

výška do
2000

2200
1800

2200Sklopné okno –jednokřídlé s klikou

U šířky nad 1465mm doporučujeme vybavit okno pákovým ovládačem GEZE OL90
šířka do

výška do


1465

10001465

1000


Terasové dveře bez příčky

(symetrické dělení, max. plocha 6m2 )
šířka do

výška do2600

22502600

2250

Minimální rozměr Š=1480; V=700


Terasové dveře bez s příčkou

(symetrické dělení, max. plocha 6m2 )

šířka do

výška do2550

24002550

2400

Minimální rozměr Š=1480; V=700


52. Nejmenší pevná okna (rozměr od rámu na střed sloupku a od rámu k rámu –neplatí pro bezpečnostní kování MACO.)

IGLO 5
šířka - 350; výška - 210


Šířka - 380; výška - 380


53. Nejužší jednokřídlá okna (rozměr od rámu na střed sloupku a od rámu k rámu –neplatí pro bezpečnostní kování MACO.)

IGLO 5


šířka - 360; výška - 455

šířka - 445; výška. - 455

s mikroventilací

šířka - 415; výška - 455

bez mikroventilace – bez záruky

šířka - 455; výška.- 360


54. Nejnižší jednokřídlá okna (rozměr od rámu na střed sloupku a od rámu k rámu –neplatí pro bezpečnostní kování MACO.)

IGLO 5


šířka - 420; výška - 395

bez záruky

šířka - 495; výška. - 395

šířka - 465; výška - 395

bez mikroventilace – bez záruky

šířka - 495; výška - 395

s mikroventilací

55. Nejužší poděl na střed sloupku ve dvoukřídlém okně – PEVNÝ SLOUPEK (rozměr od rámu na střed sloupku a od rámu k rámu –neplatí pro bezpečnostní kování MACO.)

IGLO 5
šířka menšího křídla - 415; výška - 455

s mikroventilací

šířka menšího křídla - 385; výška - 455

bez mikroventilace

šířka menšího křídla - 335; výška - 455


56. Nejužší poděl na střed sloupku ve dvoukřídlém okně – POHYBLIVÝ SLOUPEK (rozměr od rámu na střed sloupku a od rámu k rámu –neplatí pro bezpečnostní kování MACO.)

IGLO 5
šířka menšího křídla - 460; výška - 455

s mikroventilací

šířka menšího křídla - 430; výška - 455

bez mikroventilace

šířka menšího křídla - 335; výška - 455


57. Maximální rozměry vchodových dveří

IGLO 5

Dle nákresu

Pozor:

Přípustná šířka dvoukřídlých dveří činí 2200mm; aktivní křídlo širší od pasivního, ale ne větší než je uvedeno na nákresu.


X. Přípustné rozměry výrobků: Série IGLO ENERGY


58. Maximální plocha 1 prvku konstrukce ≤ 6m2

59. Maximální plocha zasklení: ≤ 3,0m2 (4/16/4) ; ≤ 3,5m2 (6/18/4) ; ≤ 4,0m2 (6/18/8)

60. Výška okenního křídla + 25% = maximální šířka křídla (neplatí pro sklopná křídla)

61. Výšky klik

Vnější rozměr okna (výška)

386-546

547-736

737-916

917-1116

1117-1366

1367-1616

1617-1866

1867-2216

2217-2466


Číslo rozvory

IGLO ENERGY

Výška kliky od spodní hrany okna

00*

178

0*

228

1*

358

2

458

3

558

4

658

5

758

6

1108

7

1108

* - Bez zvedače křídla

Pozor: V oknech s výškou přesahující 1700mm prosím uveďte číslo rozvory.


62. Maximální rozměry oken a balkónových dveří:

TYP OKNA

IGLO ENERGY

(bílá barva)

IGLO ENERGY (platí pro výrobky v polepu)


Okno jednokřídlé
dle nákresuOkno dvoukřídlé


šířka do

výška do


2800

1700

max šířka podělu = 1400mm


2500

1500

max šířka podělu = 1300mm

TYP OKNA

IGLO ENERGY

(bílá barva)

IGLO ENERGY (platí pro výrobky v polepu)


Okno trojkřídlé
šířka do

výška do


3500

1700

max šířka podělu= 1400 pro krajní křídla, a 1300mm pro prostřední křídlo3000

1500

max šířka podělu = 1300 mm pro krajní křídla, a 1200mm pro prostřední křídlo


Balkónové dveře – jednokřídlé s příčkou

šířka do

výška do


šířka do

výška do1100

2400


11001200

22001000

2300

Balkónové dveře – jednokřídlé bez příčky

(standardní zasklení)


šířka do

výška do
1000

2200
900

2200
Balkónové dveře – dvoukřídlé s příčkou

šířka do

výška do


šířka do

výška do2100

2400


21002300

22002000

2300
Balkónové dveře – dvoukřídlé bez příčky

(standardní zasklení)


šířka do

výška do
2000

2200
1800

2200


Sklopné okno –jednokřídlé s klikou

U šířky nad 1465mm doporučujeme vybavit okno pákovým ovládačem GEZE OL90
šířka do

výška do


1465

10001465

1000

TYP OKNA

IGLO ENERGY

(bílá barva)

IGLO ENERGY (platí pro výrobky v polepu)

Terasové dveře bez příčky

(symetrické dělení, max. plocha 6m2
šířka do

výška do2600

22502600

2250

Minimální rozměr S=1480; H=700

Terasové dveře bez s příčkou

(symetrické dělení, max. plocha 6m2 )

šířka do

výška do2550

24002550

2400

Minimální rozměr S=1480; H=700


63. Maximální rozměry vchodových dveří

IGLO ENERGY

POZOR:

Přípustná šířka dvoukřídlých dveří činí 2200mm; aktivní křídlo, širší než pasivní, ale ne větší než je uvedeno na schématu.

64. Minimální rozměry oken - (rozměr od rámu na střed sloupku a od rámu k rámu) – Rozměry neplatí pro bezpečnostní kování MACO.

IGLO ENERGY

šířka- 380; výška - 250


šířka- 450; výška - 450


šířka- 450; výška - 450

šířka- 450; výška - 480


šířka- 470; wys.- 450


šířka menšího křídla - 425; výška – 480 (pevný sloupek)


šířka menšího křídla - 450; výška – 480 (pohyblivý sloupek)XI. Montáží práce

65. Demontáž – demontáží se rozumí vybourání stávajících oken a dveří a odnos z místnosti na určené místo mimo budovu do vzdálenosti 15 metrů od nemovitosti. Demontáž se provádí rozříznutím a rozlomením starého rámu původní okno se takto zničí a nelze již dále použít. U demontáže oken dochází k částečnému nebo celkového osekání vnitřní špalety špalet. Vzhledem ke stavu původní omítky např. zvětrání, promrznutí, praskliny, odpadnuté kousky atd. může při demontáži i při ohleduplném provádění demontážní prací dojít k poškození původních vnějších špalet či venkovního parapetu. Demontáží se rozumí pouze demontáž oken, tzn. že např. demontáž výloh, luxfer nebo kopilitů není součástí běžné demontáže a její cena bude stanovena dohodou smluvních stran na základě kalkulace zhotovitele. Cena neobsahuje zakrytí podlah a jednotlivých kusů nábytku, vysávání, utírání prachu, mytí oken a příslušenství.

Vybourání starých dřevěných oken a dveří může být po dohodě prováděno Zhotovitelem a to jejich vyřezáním, nebo vysekáním (zničením). Pokud chce stará okna a dveře zachovat, případně pokud upravuje nebo zpevňuje stavební otvory, musí vybourání a případné úpravy provést na své náklady do příjezdu montážníků Zhotovitele tak, aby bylo možné montáž nových výrobků provést.

66. Likvidace – likvidací se rozumí odvoz a ekologická likvidace starých oken, dveří, sutí a následné uložení na skládce. Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží. Není-li součástí smlouvy o dílo likvidace odpadu, bude tento odpad ponechán v bezprostřední blízkosti stavby (objektu, místnosti).

67. Montáž standard – usazení, zaklínování a zapěnování oken i dveří, uchycení turbošrouby nebo montážními kotvami. Ořezání přebývající pěny je obsaženo v zednickém začištění vnitřních nebo venkovních špalet vzhledem k nutnosti ztvrdnutí a nasákavosti PU pěny po ořezání – doba ztvrdnutí pěny je min. 6 hodin. U zakázek bez zednického začištění se ořezání montážní pěny neprovádí.

68. Montáž 3D – montáž standard + navíc venkovní těsnění spáry - tvoří primární ochranu proti zatékání vody do spáry a vnitřní parotěsná zábrana- slouží k oddělení vnitřního a venkovního klimatu.

69. Zednické začištění vnitřních špalet šroubovaná okna – použití u původních šroubovaně-zdvojených oken s úzkým rámem, hloubka špalety do 250 mm. Seříznutí pěny po obvodu, začistění vnitřních špalet jádrovou omítkou, způsobem otevřeného ostění až do úhlu 1000, naštukování. Celá špaleta je nově vytvořená. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna. Položka zednického začištění vnitřních špalet neobsahuje malování. U některých typů panelových domů se spára mezi oknem a stěnou místo zhotovení nové špalety překrývá PVC lištou šířky 30, 40 nebo 50 mm.

70. Zednické začištění vnitřních špalet špaletová okna – použití u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění, hloubka nové špalety do 400 mm. Seříznutí pěny po obvodu, vyrovnávání (doložení) špalet pomocí polystyrénových pásů , nalepení „perlinky“ (speciální síť, která udrží omítku na hladkém podkladu) začistění vnitřních špalet štukovou omítkou, způsobem otevřeného ostění až do úhlu 1000. Celá špaleta je nově vytvořená. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna. Položka zednického začištění vnitřních špalet neobsahuje malování.

71. Zednické začištění venkovních špalet – oprava spáry (do tl. 10 mm) vzniklé mezi novým oknem a venkovní omítkou, začištění pod venkovním parapetem a to jádrovou omítkou nebo tmelem bez barevného sladění. Platí pouze za předpokladu, že taková oprava je proveditelná bez nutnosti použití lešení nebo plošiny. Zhotovitel neručí za opadání vyžilé nebo jinak poškozené venkovní fasády. V případě vzniku větších spár trhlin, odpadlých kusů zdiva, překladů, omítek, maleb atd nebo odpadlých kusů omítky lze provést jejich opravu omítkovou směsí a to jako vícepráce. Cenu takto vzniklé vícepráce je nutno dohodnout s provádějícím pracovníkem ještě před započetím těchto prací.

72. Montáž vnitřního parapetu – osazení vnitřního parapetu včetně bočních krytek do mírného spádu od okna. Montáž vnitřních parapetů je možná jen společně se zednickým začištěním vnitřních špalet.

73. Montáž vnějšího parapetu - osazení vnějšího parapetu včetně bočních krytek se spádováním směrem od okna

74. Montáž žaluzií - montáž žaluzií probíhá v den montáže oken, či v den zhotovitelem provedených zednických prací. V případě montáže žaluzií mimo den montáže oken či den provedení zednického začištění bude bude doúčtována, resp. připočtena paušální cena 600 Kč.

75. V případě, že montáž některých výrobků, doplňků a příslušenství neproběhne v jednom termínu z důvodů na straně objednatele, nebo bude požadovat montáž oproti dohodnutému postupu, je Zhotovitel oprávněn účtovat i náklady vzniklé s opakovaným výjezdem montážní skupiny.

76. Montáže jednotlivých realizací jsou prováděný specializovanými smluvními montážními skupinami. tyto provádějí zaměření a realizaci díla pro zhotovitele.

XII. Předání a převzetí předmětu koupě, předmětu díla

77. Prodávající splní svou povinnost dodat předmět koupě jeho předáním kupujícímu. Kupující je povinen předmět koupě převzít. Předáním se rozumí stvrzení dodacího listu podpisem kupujícího.

78. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Objednatel je povinen provedené dílo nebo jeho jednotlivé etapy převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle smlouvy se rozumí stvrzení předávacího protokolu podpisem objednatele.

79. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, které podstatným způsobem nebrání užívání díla k sjednanému, nebo obvyklému účelu, nebo není-li dílo zcela zkompletováno (kliky, krytky, prasklá skla apod.), je objednatel povinen dílo, nebo jeho část, převzít a podepsat předávací protokol s tím, že v předávacím protokolu specifikuje zjištěné vady či nedodělky.

80. Nebyl-li sjednán ve smlouvě termín pro odstranění vad a nedodělků, Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit, tzn., zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 týdnů od předání. Pokud vada či nedodělek není jednoznačně konkrétně specifikován v předávacím protokole, má se za to, že dílo bylo předáno bez takové vady či nedodělku.

81. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu konečné ceny díla okamžikem podpisu předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn až do odstranění všech vad, nedodělků a nekompletnosti dodávky ponechat si adekvátní částku ve výši 10% z ceny díla. Pozastávka bude uhrazena v hotovosti při odstranění všech vad a nedodělků.

82. Pokud objednatel odmítne dílo, nebo jeho část převzít v rozporu se smlouvou, není Zhotovitel v prodlení s dodávkou. Zhotovitel je tímto okamžikem oprávněn vyúčtovat cenu díla, nebo jeho části.

83. Pokud není Zhotoviteli z důvodů na straně objednatele umožněno provést plnění díla ve sjednaném termínu, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu celé částky, tak jakoby plnění díla bylo zcela dokončeno. Tím se Zhotovitel nezbavuje povinnosti plnění díla dokončit dle svých časových a kapacitních možností. Z kapacitních důvodů není možné dlouhodobé skladování již zhotovených výrobků připravených k montáži (max.14 dní od vyrozumnění). Jestliže taková situace nastane, bude účtován poplatek dle ceníku Zhotovitele. Skladování bude vyúčtováno před dodáním zboží .

84. Z důvodu vyšší moci, nebo v případě, že klimatické podmínky neumožní realizaci díla (např. při velmi nízkých teplotách), bude dohodnut s objednatelem nový termín plnění. V těchto případech se nejedná o prodlení zhotovitele.

XIII. Manipulační poplatek

85. U zakázek včetně montáže do 2 ks výrobků, je účtován manipulační poplatek. Manipulační poplatek pokrývá náklady spojené se zaměřením zakázky (np. palivo, dojezdový čas, čas zaměření atd...)

86. Ceny: U zakázky 1 ks je manipulační poplatek 1200,- Kč vč. DPH,
U zakázky 2 ks výrobků je manipulační poplatek 600,- Kč vč. DPH.
U zakázky 3 ks a více se manipulační poplatek nepočítá

XIV. Odpovědnost za škody a náhrada škody

87. Odpovědnost za škody na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

88. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci do okamžiku převzetí namontovaných prvků objednatelem, nebo jím pověřenou osobou. Objednatel přebírá nebezpečí škody na zhotovované věci okamžikem převzetí namontovaných prvků objednatelem, nebo jím pověřenou osobou na stavbě (tj. dnem potvrzení předávacího protokolu a podpisem objednatele).

89. Objednatel bere na vědomí, že při demontážních pracích může dojít k poškození venkovní omítky, vnitřního okolí okna, vnitřní dlažby, obkladů a podobně, jejichž náhrada není součástí smlouvy. Poškození nemůže být posuzováno jako závada a není důvodem k reklamaci. Začištěním se rozumí pouze oprava poškozeného ostění. Opravy původní nerovnosti staveb, omítek, nejsou předmětem smlouvy o dílo, není-li uvedeno jinak.

90. Zhotovitel neručí za stavební otvory před a po vybourání starých oken, dveří a vrat, za pevnost otvorů, za existenci překladů, ani za stav budovy, protože není jejich vlastníkem ani stavitelem.

Pokud se zjistí, že nové výrobky nejdou namontovat z důvodu absence horního překladu, nebo z jiného důvodu, montáž bude zastavena a objednatel zajistí na své náklady úpravu otvoru. Termín dodání se posunuje až do doby provedení těchto úprav a naplánování nového termínu montáže a dodání.

XV. Záruky

91. Zhotovitel odpovídá za to, že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a směrnicím vztahujícím se k předmětu smlouvy platných v České republice v době uzavření kupní smlovy či smlouvy o dílo.

92. Konkrétní Záruční podmínky a Reklamační řád společnosti DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o, jejichž platné znění je publikováno na webových stránkách společnosti DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o (www.oknapresinternet.cz) a jsou k dispozici na pobočce společnosti v tištěné podobě. Objednatel se před uzavřením smlouvy, popřípadě před objednáním zboží s Reklamačním řádem a Záručními podmínkami seznámil a s jejich zněním je srozuměn. Za seznámení se s Reklamačním řádem a Záručními podmínkami se považuje i jejich doručení elektronickými prostředky odběrateli, jejich zveřejnění v místě prodeje zboží přístupném odběrateli, jejich zveřejnění na internetových stránkách Zhotovitele (www.oknapresinternet.cz). Uzavřením smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy, popř. odběrem zboží, odběratel souhlasí s jejich platným zněním.

93. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené nevhodně zpracovaným projektem, vyšší mocí, mechanickým poškozením, nebo neodborným zásahem ze strany objednatele, nebo třetí osoby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, ošetřováním, či nedostatečnou údržbou díla, na poruchy způsobené znečištěním obvodového či vrchního kování, na samotné sedání křídla a na poruchy způsobené změnou statiky stavby.

94. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby. Jestliže Zhotovitel za vadu díla odpovídá, je povinen ji na své náklady odstranit.

95. Oznámení o vadách musí být učiněno písemnou formou (e-mailem na adresu: ginfo@oknapresintennet.cz, případně poštovní zásilkou na adresu: Frýdecká 494, 73961 Třinec a musí obsahovat adresu místa stavby, číslo smlouvy nebo dodacího listu, přesný popis závady, přesné určení pozice dle smlouvy o dílo, na které byla závada zjištěna a kontaktní údaje objednatele. Před zahájením záruční opravy musí být servisnímu technikovi Zhotovitele předložena odpovídající smlouva nebo dodací list.

96. Podmínkou trvání záruky je skutečnost, že na dodávce Zhotovitele nebudou prováděny žádné dodatečné úpravy bez jeho vědomí a souhlasu.

97. Cenovou kalkulaci mimozáručních servisních prací a nebo víceprací (včetně dopravy) si je možné vyžádat od Zhotovitele před jejich objednávkou. Provedené mimozáruční opravy je objednatel povinen řádně uhradit.

XVI. Platební podmínky termín dodání a způsob platby pro kupní smlouvy (objednávky bez montážních prací):

98. Pro vlastníky nemovitosti: pro cenové nabídky s kupní cenou do 35.000,- Kč*: zálohá platba ve výši 0 % kupní ceny platí pro fyzické osoby nepodnikatele vlastníky nemovitosti (bez omezení vlastnického práva). Platba při převzetí zboží. Maximální lhůta k dodání zboží série IGLO 5 je 12 dnů, pro sérii IGLO ENERGY 19 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po přijetí této cenové nabídky prodávajícím. Platí pro standardní barvy: bílá, zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, macore, hnědý čokoládový, antracit. Ostatní barvy dodací lhůta + dalších 10 pracovních dnů. Způsoby platby: Hotově, při převzetí zboží. * platí pro zakázky z kupní cenou do 35.000,- Kč. V případech převyšujících tuto kupní cenu platí platební podmínky: Pro majitele nemovitosti s omezením vlastnictví a pro zakázky nad 35.000,- Kč

99. Pro vlastníky nemovitosti s omezením vlastnického práva a pro cenové nabídky s kupní cenou nad 35.000,- Kč zálohová platba ve výši 70 % kupní ceny platí pro fyzické osoby nepodnikatele vlastníky nemovitosti s omezením vlastnického práva a vlastníky nemovitosti bez omezení vlastnického práva u zakázek převyšujících kupní cenu 35.000,- Kč. Doplatek 30 % při odběru zboží. Maximální lhůta k dodání zboží série IGLO 5 je 12 dnů, pro sérii IGLO ENERGY 19 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po úhradě části kupní ceny. Platí pro standardní barvy: bílá, zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, macore, hnědý čokoládový, antracit. Ostatní barvy dodací lhůta + dalších 10 pracovních dnů. Způsoby platby: První část z kupní ceny - zálohová platba - převodem na účet zhotovitele č.účtu: 185274410/0300. Variabilní symbol = číslo objednávky. Doplatek kupní ceny při převzetí zboží.

100. Pro prodej na splátky: platba úvěrem ESSOX platí pro všechny subjekty. Maximální lhůta k dodání zboží série IGLO 5 je 12 dnů, pro sérii IGLO ENERGY 19 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po podpisu úvěrové smlouvy ESSOX. Platí pro standardní barvy: bílá, zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, macore, hnědý čokoládový, antracit. Ostatní barvy dodací lhůta + dalších 10 pracovních dnů. Úhrada kupní ceny bude provedena v souladu s a dle podmínek úvěrové smlouvy ESSOX. Způsoby platby: Platba úvěrem ESSOX.

101. Pro podnikatele a firmy: zálohová platba ve výši 100 % kupní ceny platí pro podnikatele a právnické osoby. Maximální lhůta k dodání zboží série IGLO 5 je 12 dnů, pro sérii IGLO ENERGY 19 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po úhradě kupní ceny. Platí pro standardní barvy: bílá, zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, macore, hnědý čokoládový, antracit. Ostatní barvy dodací lhůta + dalších 10 pracovních dnů. Způsoby platby: Převodem na účet zhotovitele č.účtu: 185274410/0300. Variabilní symbol = číslo objednávky.

XVII. Platební podmínky termín dodání a způsob platby pro smlouvy o dílo (objednávky včetně montážních prací):

102. Pro vlastníky nemovitosti:pro cenové nabídky s cenou díla do 80.000,- Kč*: zálohová platba ve výši 0 % platí pro fyzické osoby nepodnikatele vlastníky nemovitosti (bez omezení vlastnického práva). Objednatel uhradí cenu díla do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Vyskytnou-li se na díle drobné vady či nedodělky sjednává se zádržné ve výši 10 % z ceny díla. Zádržné je splatné ve lhůtě 10 dnů od doby odstranění drobných vad či nedodělků. Maximální lhůta k dodání díla série IGLO 5 je 21 dnů, pro sérii IGLO ENERGY 28 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po přijetí objednávky zhotovitelem. Platí pro standardní barvy: bílá, zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, macore, hnědý čokoládový, antracit. Ostatní barvy dodací lhůta + dalších 10 pracovních dnů. Způsoby platby: převodem na účet zhotovitele č.účtu: 185274410/0300. Variabilní symbol = číslo objednávky. * platí pro cenové nabídky s cenou díla do 80.000,- Kč. V případech převyšujících tuto kupní cenu platí platební podmínky: Pro vlastníky nemovitosti s omezením vlastnického práva a pro cenové nabídky s cenou díla nad 80.000,- Kč

103. Pro vlastníky nemovitosti s omezením vlastnického práva a pro cenové nabídky s cenou díla nad 80.000,- Kč: zálohová platba ve výši 70 % celkové ceny díla platí pro fyzické osoby nepodnikatele vlastníky nemovitosti s omezením vlastnického práva a vlastníky nemovitosti bez omezení vlastnického práva u cenových nabídek s cenou díla převyšujiící částku 80.000,- Kč. Zbylá část ceny díla ve výši 30 % celkové ceny díla je splatná do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Vyskytnou-li se na díle drobné vady či nedodělky, sjednává se zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla. Zádržné je splatné ve lhůtě 10 dnů od odstranění drobných vad či nedodělků. Maximální lhůta k dodání díla série IGLO 5 je 21 dnů, pro sérii IGLO ENERGY 28 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po úhradě zálohové platby. Dodací lhůty platí pro standardní barvy: bílá, zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, macore, hnědý čokoládový, antracit. Ostatní barvy dodací lhůta + dalších 10 pracovních dnů. Způsoby platby: převodem na účet zhotovitele č.účtu: 185274410/0300. Variabilní symbol = číslo objednávky.

104. Pro prodej na splátky: platba úvěrem ESSOX platí pro všechny subjekty. Maximální lhůta k dodání díla série IGLO 5 je 21 dnů, pro sérii IGLO ENERGY 28 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po podpisu úvěrové smlouvy ESSOX. Dodací lhůty platí pro standardní barvy: bílá, zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, macore, hnědý čokoládový, antracit. Ostatní barvy dodací lhůta + dalších 10 pracovních dnů. Způsoby platby: Platba úvěrem ESSOX.

105. Pro podnikatele a firmy: zálohová platba ve výši 100 % celkové ceny díla platí pro podnikatele a firmy. Maximální lhůta k dodání díla sérieIGLO 5 je 21 dnů, pro sérii IGLO ENERY 28 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícího týdne po úhradě celkové ceny díla. Dodací lhůty platí pro standardní barvy: bílá, zlatý dub, ořech, tmavý dub, mahagon, macore, hnědý čokoládový, antracit. Ostatní barvy dodací lhůta + dalších 10 pracovních dnů. Způsoby platby: Převodem na účet zhotovitele č.účtu: 185274410/0300. Variabilní symbol = číslo objednávky.

106. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele smluvenou zálohu před zahájením provádění díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, posouvá se termín pro zahájení provádění díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, delším než 7 dní ode dne podpisu smlouvy, předáním staveniště, nebo v prodlení s plněním jakéhokoli jiného svého závazku, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud neuhradí vyrobené výrobky před montáží do plné ceny ve lhůtě splatnosti, má Zhotovitel právo tyto výrobky nemontovat a ponechat ve svém skladu. Jejich skladování bude účtováno.

107. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet Zhotovitele. Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby (např. nesprávný variabilní symbol nebo nesprávná částka). V tomto případě se za datum úhrady příslušné platby považuje den identifikace takové platby ze strany Zhotovitele. Variabilní symbol je číslo Objednávky.

XVIII. Dodání výrobků doprava - platí pro kupní smlouvy (zakázky bez montáže)

108. Ceny: U výrobků dodávaných bez montáže je cena dopravy 900,- Kč s DPH

109. Způsob dopravy: Doprava a rozvoz probíhá vozidlem IVECO EURO-CARGO. Část rozvozové trasy auto jezdí s přívěsem dlouhým 7 metrů. Pokud je zakázka v první polovině rozvozové trasy, budou výrobky naloženy na vleku. Je třeba brát ohled na fakt, že na místo vykládky oken musí vozidlo dojet a následně z něj i vyjet. Poloměr otáčení takového vozidla je velký a tak může mít problém z průjezdem v úzkých uličkách, a hlavně na křížení ulic kde musí np. odbočovat. V případě, že je místo pro dojezd naší dopravy nevhodné, zajistí kupující alternativní místo vykládky, kde je možné aby kamión dojel.

110. Uložení a vykládka: Okna jsou na autě uložená na centrálním stojanu, který je součásti auta. Vykládka probíhá ručně. 1 m2 plastového okna váží cirka 25 kg. Řidič v případě vykládky stojí v nákladním prostoru auta a okno z tohoto prostoru vysune. Kupující je povinen zajistit další manipulaci z oknem. U malých oken stačí na toto 1 osoba, u oken standardních a větších rozměrů je pak třeba zorganizovat pro vykládku alespoň 2 fyzicky zdatné osoby.

111. Informace o dopravě: O příjezdu kamiónů informuje Prodávající Kupujícího s 2 denním předstihem mailem a sms zprávou. Sdělí den a přibližný čas a telefonní číslo na řidiče. Řidič v průběhu rozvozové trasy kontaktuje kupujícího s určením času svého příjezdu s cca 2 hodinovým předstihem. V případě potřeby může kupující kontaktovatřidiče přímo na tel. číslo obdržené v E-mailu či sms zprávě.

112. Čas: Čas příjezdu kamiónů je dán tím, že se jedná o sběrný rozvoz. Doprava veze cirka 200 ks výrobků, které rozváží až desítkám odběratelů. Kupující je povinen provézt odběr výrobků bez zbytečných časových prodlev, předejde se tak zdržení pro další odběratele. Časem vykládky je třeba se přizpůsobit, kamión jede rozvážkovou trasu a hodinu jeho příjezdu si tudíž není možné zvolit. Kamión jezdí od 7:00 - do 20:00 hod.

113. Rozvozové dny: Rozvozy probíhají ve dnech středa - čtvrtek - pátek.

114. Marná doprava: v případě že objednatel nezajistí přiměřený počet osob pro vykládku zboží, nebo se nepřízpůsobí časem vykládky, nebo způsobí časový prostoj a prodávající tím nemůže kupujícímu předmět koupě předat budou výrobky převezeny zpět do sídla Prodávájícího, kde budou uskladněny a připraveny pro kupujícího k osobnímu odběru. Kupující bude vyzván k odběru těchto výrobků. Jestliže taková situace nastane, bude účtován poplatekza skladování dle ceníku Zhotovitele. Skladování bude vyúčtováno před dodáním zboží

115. Náhradní doprava cena: Kupující může požadovat náhradní dopravu pro výrobky z marné dopravy. Cena náhradní dopravy činí 2.800 Kč s DPH.

XIV. Dodání výrobků doprava - platí pro smlouvy o dílo (Zakázky včetně montáže)

116. Ceny: U výrobků dodávaných s montáží je cena za dopravu obsažena v ceně díla. V této ceně jsou zahrnuty náklady zhotovitele na dopravu nezbytně nutnou k provedení díla. Cena nezahrnuje náklady na marné výjezdy zhotovitele způsobené nepřipraveností stavby, náklady na dopravu u servisních a mimozáručních oprav. Marné výjezdy budou uhrazeny před dalším výjezdemCena činí 900,- Kč s DPH

XX. Sankce

117. V případě, že je Zhotovitel/Prodávající v prodlení s dodáním předmětu díla/ předmětu koupě delším než 7 dnů od termínu dodání uvedeného ve smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny, maximálně však do 10% z celkové ceny díla.

118. Ustanovení o smluvních pokutách neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících vznik nároku na smluvní pokutu bylo způsobeno kupujícím nebo v důsledku vyšší moci.

119. Při nedodržení termínu úhrady některé z plateb dle smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

120. V případě, že dílo není realizováno zaviněním kupujícího/objednatele, je tento povinen zaplatit Zhotoviteli náhradu škody za výrobu výrobků . Tyto náklady s výrobou vyčísleny a fakturovány objednateli Zhotovitelem v plné výši.

121. Zhotovitel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na smluvní pokutu, náhradu škody či storno poplatek vůči objednatelem uhrazené záloze.

XXI. Závěrečná ustanovení

122. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu, s výjimkou právního nástupnictví.

123. Objednatel/kupující výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel/prodávající je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a užívat údaje o objednateli ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem řádného plnění smlouvy a pro obchodní účely s tím, že Zhotovitel je ve stejném rozsahu oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje o objednateli společnostem náležejícím do shodného podnikatelského seskupení s Zhotovitelem a partnerům Zhotovitele, kteří budou zavázáni k řádnému nakládání s těmito údaji v souladu s právním řádem ČR.

124. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou stran pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XXII. UPOZORNĚNÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

125. všechny výrobky, jako okna a balkonové dveře jsou vzduchově těsná. V případě, že zákazník požaduje okna „ roztěsnit „ musí požádat dodavalele. V tomto případě bude u požadovaných pozic uvedena poznámka : výrobek roztěsněn.

126. u vchodových i balkonových dveří s nízkým AL práhem, není garance na absolutní těsnost tohoto práhu.

127. vzhledem ke hmotnosti oken, nebo dveří nedoporučujeme provádět demontáž křídla a odstraňovat čepy pantů. Neodbornou demontáží může dojít k poškození výrobku, nebo ublížení na zdraví. Takovéto práce neprovádět bez specializované servisní firmy.

128. Mokré stavební procesy v interiéru budovy (např. zhotovení podlah, omítek) musí být dokončeny před montáží otvorových výplní. Termín montáže určuje a tudíž zhotovitelem je předpokládáno, že jsou dokončeny všechny mokré stavební procesy.

129. Příjezd zaměřovacího technika, montážních, zednických, servisních a jiných pracovníků zhotovitele je závislé na mnoha okolnostech. Zhotovitel a jeho pracovníci jsou zproštěni odpovědnosti za škodu vzniklou zpožděním, bylo-li způsobeno neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného (§ 420a odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku). Objednateli za toto opoždění nevzniká nárok na jakékoliv penále, kompenzace, vícenáklady, odškodnění, náhradu dovolené atd.

130. Při kontaktu objednatele se zhotovitelem nebo jeho zástupci je objednatel povinen chovat se slušně, slovně ani fyzicky nenapadat osoby zhotovitele a nevyhrožovat jim a to ve všech formách styku. Veškerý nátlak a obviňování zhotovitele ze strany objednatele mohou být ihned předány právnímu zástupci zhotovitele se svědeckými výpověďmi všech zúčastněných pracovníků zhotovitele a písemnostmi a jinými materiály od objednatele. Telefonní hovory mohou být z tohoto důvodu monitorovány. Slušné chování pracovníků zhotovitele je standardem, případné stížnosti musí být ihned oznámeny vedoucím pracovníkům zhotovitele, případně zapsány v Předávacím protokolu.

131. Výrobky, jejich doplňky a příslušenství se vyrábí, dodávají a montují podle technických dokumentací, standardů, zvyklostí a výrobních možností zhotovitele nebo jeho dodavatelů.

132. Ceník placeného servisu a dílů, Reklamační řád a jeho dodatky vydané zhotovitelem jsou zveřejněny na www.oknapresinternet.cz, dále jsou k dispozici v sídle prodávajícího/zhotovitele.

133. Objednavatel odesláním objednávkyprohlašuje, že podrobně se seznámil obsahem Všeobecných obchodních podmínek společnosti DRUTEX Okna-Dveře-Fasády, spol. s r.o a plně rozumí jejich znění .


Nebojíme se
zveřejnit ceny

jen 3 minuty
a vidíte cenu!
Spočítejte si cenu oken